داور داربي بخوان

53-73.jpg

تنها 5 روز تا شهرآورد 76 تهران باقي مانده است و همه از داور اين بازي حرف مي‌زنند و سعي مي‌كنند نام او را حدس بزنند اما آن چه داور داربي بايد بداند اين است كه قضاوت او در اين بازي مهم - خوب يا بد - ملاكي براي قضاوت درباره داوران ايراني خواهد بود.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا، تنها پنج روز تا شهرآورد بزرگ و سنتي پايتخت زمان باقي مانده و در اين مدت حدس و گمان‌هاي زيادي درباره داور اين بازي مطرح مي‌شود. اين بازي را نيز مانند چندين داربي گذشته يك داور وطني قضاوت مي‌كند. اين در حالي است كه در فصل دوازدهم هم مانند فصول گذشته انتقادهاي زيادي از داوران شده است؛ انتقادهايي كه گاهي درست و گاهي هم نادرست و مغرضانه بوده‌اند.

در اين گزارش تلاش شده كه عملكرد داوران فوتبال كشور در فصل جاري بررسي شود تا نقاط ضعف و قوت‌شان آشكار شود. به اين منظور گفت و گويي با سه تن از كارشناسان داوري كشور انجام شده است كه در ادامه مي‌خوانيد:

حسين عسگري رييس دپارتمان داروي فوتبال، رضا غياثي عضو كميته‌ داوران فدراسيون فوتبال و پرويز سيار پيشكسوت داوري سه كارشناسي هستند كه در اين گزارش با آنها گفت‌وگو شده است.

خواندن گزارش اينجا

20.1.13 09:32

Werbung


bisher 0 Kommentar(e)     TrackBack-URL

Name:
Email:
Website:
E-Mail bei weiteren Kommentaren
Informationen speichern (Cookie)

Die Datenschuterklärung und die AGB habe ich gelesen, verstanden und akzeptiere sie. (Pflicht Angabe)


 Smileys einfügen